ceskyenglishdeutsch
Satiterapie

Buddha profil 6Satiterapie je humanisticky orientovaná psychoterapie integrující buddhistickou psychologii abhidhammu, základní principy Rogersova na osobu zaměřeného přístupu (tj. empatii, autenticitu a akceptaci), Morenovo psychodrama, Gendlinův focusing a další terapeutické postupy. V rámci satiterapie je klient veden k uvědomování si svého tělesně zakotveného prožívání a k poznání souvislostí mezi prožíváním, myšlením a jednáním. Terapeut během terapie připravuje díky své dovednosti v prostředcích takové podmínky, aby klient získal vhled do podstaty svého problému, aby dokázal uvolnit a přijmout zablokované emoce a integrovat tuto zkušenost do svého psychotopu (prožívaného světa) na úrovni prožívání, vědění i jednání.

Základními principy satiterapie jsou princip všímavého zakotvení v tělesně prožívané skutečnosti, princip synoptického pojetí osoby (v němž je integrován triadický vztah mezi prožíváním, věděním a jednáním), princip pozitivní motivace, princip ochrany zdravého jádra osobnosti, princip eticko-psychologické determinace prožívání, princip všímavého sebeurčení a moudrého nadhledu a princip dovednosti v prostředcích.

V satiterapii, na rozdíl od většiny ostatních na všímavosti založených terapeutických směrů, není k meditační praxi veden klient, ale terapeut. Úroveň všímavosti je u klienta zvyšována prostřednictvím postupů konkretizace, komentování (páli: sallakkhaná), kotvení (páli: kája-gatá-sati), reflektování (páli: paččavekkhaná) a průzkumu psychotopu. Pro satiterapii je dále charakteristické, že z buddhismu nečerpá pouze koncept všímavosti, ale za účelem diagnózy a terapeutických intervencí používá i další postupy, shrnuté v psychologii abhidhammy do tzv. matic (mátiká). Matice abhidhammy popisují základní struktury všech mentálních a tělesných jevů, s nimiž můžeme mít zkušenost, a dynamiku vztahů mezi nimi. Příkladem matic používaných v satiterapii může být matice pěti řídících schopností mysli (moudrost, důvěra, soustředění, úsilí a všímavost) či dynamická matice podmíněného vznikání (patičča-samuppáda
).